Verkeer en vervoer

Bij het thema verkeer en vervoer staat het probleemoplossend vermogen van het gekozen alternatief centraal. Met het verkeersmodel van de gemeente Venray worden de toekomstige verkeersbewegingen in beeld gebracht.

Binnen het onderzoeksgebied voor het aspect verkeer worden de relevante wegen in beschouwing genomen. Het beoordelingscriterium ‘Bereikbaarheid en mobiliteit’ is opgedeeld in subcriteria. Specifieke onderdelen waaraan aandacht geschonken wordt, zijn de intensiteiten en de verkeersafwikkeling (door middel van intensiteiten en capaciteit (I/C) en de verzadigingsgraad van de kruispunten), oversteekbaarheid voor de fietsers, robuustheid en verkeersveiligheid. Met het subcriterium de fietsoversteekbaarheid wordt bedoeld in hoeverre het voor fietsers mogelijk is om op een veilige en snelle manier over te kunnen steken.

Ook wordt onderzoek verricht naar de verkeersveiligheid. Daarbij worden de toekomstige verkeersbewegingen in relatie gebracht met ongevalgegevens in het studiegebied en de gekozen variant. Daarbij wordt kwalitatief de kans op ongevallen ingeschat. Het ontwerp wordt getoetst aan de principes van Duurzaam Veilig en de analysestappen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.