Natuur

In het MER zal inzicht worden gegeven in de effecten op bestaande natuurwaarden. De Wet natuurbescherming wordt als leidraad gebruikt, aangevuld met provinciaal beschermde gebieden.

Het onderzoeksgebied in de directe omgeving van Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld “Boshuizerbergen”. “Boshuizerbergen” valt onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming. Dit is dan ook één van de beoordelingscriteria.

Daarnaast kent de Wet natuurbescherming een beschermingsregime voor in Nederland in het wild levende flora en fauna die niet gebiedsafhankelijk is. Omdat niet op voorhand is uitgesloten dat het voornemen kan leiden tot aantasting of verstoring van de aanwezige (beschermde) flora en fauna, is de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming daarmee een relevant beoordelingscriterium, evenals het onderdeel Houtopstanden uit de Wet natuurbescherming. Hierbij worden ook niet-beschermde, maar zeldzame soorten, dat wil zeggen soorten opgenomen op de Rode lijst, meegewogen.

Het onderzoeksgebied grenst direct aan gebieden die onderdeel zijn zowel de Goudgroene natuurzone, als de Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone. Daarmee is Natuurnetwerk Nederland een relevant beoordelingscriterium.

Het MER zal een kwalitatieve beoordeling geven van de effecten tijdens de aanlegfase en de gebruiksfase. Echter, indien natuurwaarden daar aanleiding toegeven, wordt zoveel mogelijk kwantitatief onderzocht in hoeverre sprake kan zijn van effecten. Dit geldt bijvoorbeeld op voorhand voor depositie van stikstof. In onder meer Natura 2000-gebied “Bosschuizerbergen” gelden instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van onder meer voor overmatige depositie van stikstof gevoelige natuurwaarden.