Landschap en ruimtelijke kwaliteit, archeologie en cultuurhistorie

Het voorkeursalternatief kan leiden tot aantasting van landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het gebied. Daarnaast kan deze route ook kwaliteiten toevoegen aan het gebied, representatief voor bijvoorbeeld de entree naar de kern Venray. De waarden en kwaliteiten in het gebied worden in beeld gebracht. Zo ligt het zoekgebied bijvoorbeeld in de nabijheid van de Bronsgroene Landschapszone. De kernkwaliteiten in de Bronsgroene landschapszone zijn het groene karakter, het visueel-ruimtelijk karakter, het cultuurhistorisch erfgoed en het reliëf (zie figuur 5).

Figuur 5: Bronsgroene landschapszone (blauw gearceerd gebied) (Bron: POL 2014)

Voor het aspect landschap wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe wegverbinding op de kenmerkende landschapsstructuur en landschappelijke patronen, de beleving daarvan en op welke wijze deze route kwaliteiten aan het gebied kan toevoegen. Daarnaast wordt voor het aspect cultuurhistorie ingegaan op de cultuurhistorische elementen en historisch geografische waarden. Tevens wordt onderzocht wat de effecten zijn op aanwezige archeologische waarden en verwachtingen in het gebied aan de hand van beschikbare informatie.