Gezondheid

In het MER zal een aanpak voor het thema gezondheid worden gekozen die past bij de aard van het project en omvang van de te verwachten effecten. De Wereldgezondheidsorganisatie (hierna WHO) stelt advieswaarden die bijvoorbeeld voor fijn stof strenger zijn dan de wettelijke normen. De aspecten luchtkwaliteit en geluid zijn van belang voor de gezondheid rondom het plangebied.

Wij koppelen luchtkwaliteit aan gezondheid door niet alleen de wettelijke grenswaarden te beschouwen maar de concentraties ook in relatie tot de WHO-grenswaarden te beoordelen. Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeverre de WHO-advieswaarden gehaald worden. Door de concentraties uit te splitsen naar de verschillende bronnen (o.a. verkeer, scheepvaart, industrie) geven wij inzicht in de opbouw van de concentraties en de bijdrage van de verschillende bronnen. Hiermee ontstaat inzicht in de gezondheidseffecten (positief en negatief) van de veranderende verkeersafwikkeling in relatie tot de bijdrage van de andere bronnen in het plangebied en de WHO-advieswaarden.

Met betrekking tot geluid wordt gekeken naar de wettelijke grenswaarden maar ook de geluidbelasting in relatie tot de WHO-advieswaarden van 53 dB Lden en 45 dB Lnight. Daartoe zal het ook noodzakelijk zijn de Lnight waarden in beeld te brengen. In principe kan het relevant zijn het geluid cumulatief te beoordelen. Aangezien railverkeerslawaai en industrielawaai hier geen rol spelen, worden deze aspecten niet betrokken bij de beoordeling.