Geluid

Bij het aspect geluid wordt aan de hand van geluidsberekeningen bepaald welke effecten het alternatief heeft op de nabijgelegen relevante geluidgevoelige bestemmingen (geluidcontouren). Aangegeven wordt voor welk aantal geluidgevoelige bestemmingen er sprake is van significante verandering van de geluidsbelastingen en tot welke aantallen gehinderden en slaapverstoorden dit leidt, zowel voor de autonome ontwikkeling als voor het alternatief. Langs het nieuwe tracédeel zal de geluidsbelasting waarschijnlijk toenemen, maar langs de wegen die rustiger worden als de nieuwe wegverbinding is gerealiseerd, wordt de situatie gunstiger. Op basis van de geluidsberekeningen wordt een indicatie gegeven van de mitigerende maatregelen en het effect dat deze maatregelen hebben op de geluidsbelasting. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de eisen uit de Wet geluidhinder, aangaande de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde.

De provincie Limburg heeft in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) stiltegebieden aangewezen. In deze gebieden mag het gemiddelde geluidsniveau niet hoger dan 40 decibel bedragen. Stilte is een kwaliteit die de provincie beschermt. Het is een rustgebied voor mens en dier. De effecten als gevolg van geluid op het stiltegebied worden inzichtelijk gemaakt. Het meest dichtbij gelegen stiltegebied is weergegeven in figuur 4.

Figuur 4: Stiltegebied in de buurt van de N270 (Bron: POL 2014)