Beoordelingskader

In onderstaand tabel, tabel 1, is per aspect de beoordelingscriteria en manier van beoordeling weergegeven.

Aspecten

Beoordelingscriteria

Beoordeling

Verkeer en vervoer

Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeersveiligheid

Kwantitatief

Kwalitatief

Geluid

Geluidgevoelige bestemmingen

Geluidsbelast oppervlak

Stiltegebied

Kwantitatief

Kwantitatief

Kwantitatief

Luchtkwaliteit

Stikstofdioxide (NO2)

Fijnstof (PM10 en PM2.5)

Kwantitatief

Kwantitatief

Trillingen

Mate van hinder door trillingen

Kwalitatief

Lichthinder

Mate van hinder door lichtinval

Kwantitatief

Externe veiligheid

Groepsrisico

Plaatsgebonden risico

Kwantitatief

Kwantitatief/Kwalitatief

Natuur

Beïnvloeding beschermde gebieden (Natura 2000, GNN, Groene ontwikkelingszone)

Beïnvloeding beschermde soorten (Flora en Fauna)

Kwalitatief

Landschap, archeologie en cultuurhistorie

Landschap en ruimtelijke kwaliteiten

Archeologische waarden

Cultuurhistorische waarden

Kwalitatief

Kwalitatief

Kwalitatief

Bodem

Bodemkwaliteit

Draagkracht

Kwalitatief

Kwalitatief

Water

Oppervlaktewater (Kwaliteit- en kwantiteit)

Grondwater (Kwaliteit- en kwantiteit)

Kwalitatief

Kwalitatief

Ruimtegebruik

Ruimtebeslag op functies

Ontstaan van functioneel gehinderde gebieden

Kwantitatief

Kwalitatief

Sociale aspecten

Barrièrewerking

Visuele hinder van de weg

Sociale veiligheid

Kwalitatief

Kwalitatief

Kwalitatief

Gezondheid

WHO grenswaarden luchtkwaliteit

WHO grenswaarden geluid

Kwantiatief

Kwantiatief

Tabel 1: overzicht aspecten, beoordelingscriteria en beoordeling