Uitgangspunten en afgevallen varianten

Uitgangspunt is dat een verbindingsweg wordt aangelegd aan de oostzijde van de A73 welke wordt uitgevoerd als gebiedsontsluitingsweg. Deze weg dient de volgende kenmerken te hebben:

  • Weg inrichten met parallelstructuur.

  • Gebruik van rotondes op kruisingen met andere ontsluitingswegen.

  • Gebruik van middenbermen en middengeleiders t.b.v. betere oversteekbaarheid door fietsers en voetgangers.

In de nota “Uitgangspunten netwerken infrastructuur en verkeer” zijn de belangrijkste kenmerken voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (GOW50) voor functie, vorm en gebruik kort beschreven. Dit is als volgt:

Kenmerken inzake “functie”:

Wegfunctie

GOW 50

Kom

Binnen

Functie

Ontsluiting binnen/van/naar grotere kernen en bundeling naar wegen van hogere orde

Ontwerp primair gericht op

Stromen, enigszins verblijven

Kenmerken inzake “vorm”:

Wegfunctie

GOW 50

Maximumsnelheid

50km/h

Basis rijbaanindeling

Hoofdrijbaan met twee rijstroken en doorgetrokken dubbele asstreep

Parkeren

Parallelweg, of parallelstructuur, niet langs de hoofdrijbaan

Snelheidsremmers

Neen, tenzij…

VOP (zebrapaden)

Alleen in looproutes bij rotondes

Oversteekbaarheid langzaam verkeer

Middengeleiders bij kruising netwerk Fiets

Particuliere inritten

Parallelweg, of parallelstructuur, niet langs de hoofdrijbaan


Kenmerken inzake “gebruik”:

Wegfunctie

GOW 50

Globale verkeersintensiteit

> 7.500

Voetganger

Trottoir

Fietser

Parallelweg, of parallelstructuur, nooit op de hoofdrijbaan

Bromfiets

Hoofdrijbaan, tenzij …

Bushaltes

Aparte haltekommen

LZV’s

Mogelijk op bedrijventerreinen en routes van/naar het basisnet

Landbouwverkeer

Rijbaan


Om de verbinding vanuit het oosten te verbeteren zijn theoretisch een aantal varianten denkbaar. Als aangegeven heeft RHDHV in 2017 zes varianten vanuit verkeerskundig oogpunt getoetst. De vijf varianten uit de studie van RHDHV in 2017 waar niet voor gekozen is betreffen:

1. De aanleg van een verbindingsweg aan de westzijde van de A73.
Vergelijkbaar met de referentievariant, kan er ook gedacht worden aan een verbindingsweg aan de westzijde van de A73. Deze variant is zeer vergelijkbaar met de referentievariant en ligt dichter bij het centrum. De variant heeft mogelijk ook potentieel bij het verminderen van het sluipverkeer door Antoniusveld. Deze variant is afgevallen vanwege de fysieke inpasbaarheid van de variant.

2. Het verbeteren van de verbinding Henri Dunantstraat – Oostsingel.
In deze variant wordt de bestaande route via de Oostsingel geoptimaliseerd waardoor deze route aantrekkelijker wordt om het centrum te bereiken vanaf de N270. Op de rotonde van de Henri Dunantstraat met de Oostsingel ontbreekt de bewegwijzering naar het centrum. Zowel links als rechts staan weliswaar bestemmingen, het centrum ontbreekt.

Daarnaast kan de oostelijke structuur op dit punt verbeterd worden door als het ware een bypass aan te leggen. Deze bypass zorgt ervoor dat het einde van de Henri Dunantstraat niet afbuigt richting het zuiden maar ter hoogte van de Oude Oostrumseweg aansluit op de Oostsingel. De bypass bleek lastig in te passen en onvoldoende verkeerskundig effect te sorteren waardoor deze variant is afgevallen. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes gebruiken.

3. Het herstellen van de oude verbinding via de Oude Oostrumseweg.
Deze variant anticipeert op het ontbreken van een doorsteek tussen de Singelring en de centrumring. De oude verbinding via de Oude Oostrumseweg is daarvoor de meest voor de hand liggende optie. Deze weg is momenteel een 30 km/h zone en kent een beperkt profiel met bewoning aan twee zijden van de weg. Om de verbinding vloeiend te laten verlopen is het wenselijk om de Henri Dunantstraat recht tegenover de Oude Oostrumseweg te laten aansluiten. Dit houdt in dat de bestaande rotonde naar het noorden moet worden verplaatst. Vanwege inpasbaarheid is deze variant uiteindelijk komen te vervallen.

4. Het verbeteren van de verbinding Henri Dunantstraat – Zuidsingel.
In deze variant gaan we ervan uit dat we het verkeer van de Henri Dunantstraat een goede verbinding bieden richting de Zuidsingel en vice versa. Op deze manier zal ook de route via de Leunseweg vanuit de oostzijde aantrekkelijker worden.

Naast aanpassingen op de kruising van de Henri Dunantstraat met de Zuidsingel zijn aanpassingen op de kruising van de Zuidsingel met de Leunseweg van belang. Een goede doorstroming is dan ook van belang om dit alternatief aantrekkelijk te maken.

De variant genereert te weinig effect en biedt bovendien weinig meerwaarde voor het versterken van de oostelijke zijde van het centrum. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes gebruiken. Om deze redenen is de variant afgevallen

5. Het verbeteren van de doorstroming N270 – Leunseweg.
Het verbeteren van de doorstroming tussen de N270 en de Leunseweg is een maatregel welke onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden in het kader van de Via Venray. Voorgesteld wordt om een partiele eirotonde aan te leggen waardoor de kruising tussen de N270 en de Leunseweg gelijkwaardig wordt vormgegeven. Door deze rotonde in te passen zal dus de doorstroming tussen de N270 en de Leunseweg verbeteren, waardoor de route over dit kruispunt van en naar het oosten aantrekkelijker wordt. In de studie is deze variant afgevallen omdat deze voor het oostelijk deel van het centrum weinig effect heeft. Verkeer blijft na de maatregel voor he grootste deel de bestaande routes gebruiken. Inmiddels is in het kader van de Via Venray besloten de situatie bij de aansluiting N270 en de Leunseweg anders vorm te geven.

De uiteindelijke variant waar voor gekozen is wordt als volgt beschreven:

Dit is de referentievariant van deze studie. De aangehaalde doelstellingen en de andere alternatieven zijn gebaseerd op deze variant. Deze verbindingsweg zou uitgevoerd worden als een gebiedsontsluitingsweg al dan niet in combinatie met vrijliggende fietspaden en mogelijk een partiële parallelweg. De verbindingsweg zou ten oosten en parallel aan de A73 uitgevoerd worden.