Terugblik

In het kader van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de bereikbaarheid van Venray verder te verbeteren. Een van de aandachtspunten in dit programma is de bereikbaarheid vanuit de oostelijke richting.

Deze ambitie van de gemeente om de bereikbaarheid van Venray vanuit de oostelijke richting te verbeteren, komt voort uit de wens om de verkeersstructuur naar het centrum te versterken. Deze structuurversterking is dus de belangrijkste aanleiding voor het project, waarmee tevens een aantal verkeersproblemen kunnen worden verminderd. In dit geval is het verminderen van verkeersproblemen een effect van het project en niet het primaire doel.

Het versterken van de verkeerstructuur naar het centrum dient de volgende doelen:

  • Het verlagen van de belasting in woonkern Oostrum.

  • Het verminderen van sluipverkeer door woongebied Antoniusveld.

  • Het beperken van het doorgaand verkeer bij de Stationsomgeving in verband met de gewenste upgrade van de Stationsomgeving, waar niet-gemotoriseerd verkeer nadrukkelijk op de voorgrond wordt gezet.

  • De verbetering c.q. opwaardering van de Stationsweg tussen Oostsingel en A73.

Ten behoeve van het project zijn door Royal HaskoningDHV in 2017 zes varianten vanuit verkeerskundig oogpunt bekeken en getoetst. Hieruit is onderstaande voorkeursvariant, zoals weer gegeven in figuur 1, naar voren gekomen die vanuit verkeerskundig oogpunt robuust is en die verder kan worden uitgewerkt. Deze zes varianten en de uitgangspunten hiervan worden in de volgende paragraaf kort beschreven.

Figuur 1: Voorkeursvariant

Op basis van de voorkeursvariant worden een aantal subvarianten uitgewerkt. In deze NRD-fase wordt nog niet voorgesorteerd op één uiteindelijk voorkeurvariant.