Milieueffectrapportage

Aan het besluit over het bestemmingsplan voor de Oostverbinding Venray is een milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht gekoppeld. De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit milieueffectrapportage en de Wet Milieubeheer. Doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de voorbereiding en vaststelling van besluiten. Het milieueffectrapport (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

In het m.e.r. wordt onderzoek gedaan naar de milieueffecten van de referentiesituatie en de mogelijke (zowel positieve als negatieve) gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het voornemen. Indien uit de resultaten van de onderzoeken compenserende of mitigerende maatregelen noodzakelijk blijken dan worden de maatregelen én hun effect(en) in beeld gebracht.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Deze voor u liggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bevat een beschrijving van het project, het alternatief dat in het m.e.r. in beschouwing wordt genomen, een beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Dit document geeft de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het m.e.r.

De Wet milieubeheer schrijft voor dat in de voorfase van het m.e.r.-traject (voordat het m.e.r. daadwerkelijk wordt vastgesteld) participatie plaatsvindt, waarna het bevoegd gezag de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen m.e.r. vaststelt. Dit document is daarom openbaar gemaakt. Andere overheden, bedrijven en burgers wordt gevraagd om mee te denken en zienswijzen over de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek in te brengen.