Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de eerder onderzochte alternatieven en de besluiten die reeds genomen zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de problematiek waarvoor de voorgenomen activiteit een oplossing biedt.
Hoofdstuk 4 beschrijft welke stappen worden gezet in de m.e.r.-procedure. Hierbij wordt de m.e.r.- procedure parallel aan de procedure voor het opstellen en het vaststellen van het bestemmingsplan beschreven.
Hoofdstuk 5 gaat in op de in het m.e.r. te onderzoeken alternatief. Hoofdstuk 6 bevat een toelichting op de criteria waaraan het alternatief in het m.e.r. worden getoetst.