Procedure

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft in feite het onderzoeksvoorstel van het m.e.r. en bevat in beginsel een beschrijving van het project, het alternatief en/of varianten die in het m.e.r. in beschouwing wordt genomen, een beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Dit document geeft de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het m.e.r.

Om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de reikwijdte en het detailniveau van het nog op te stellen MER is deze Ontwerp-Notitie opgesteld, intern getoetst en ter visie gelegd. De ter inzage legging is gepland vanaf 17 juli as voor een periode van 6 weken. Eenieder kan ten aanzien van deze notitie een schriftelijk zienswijzen inbrengen. Daarnaast wordt advies gevraagd aan wettelijke adviseurs. Door het betrekken van deze partijen kan het m.e.r. de basis vormen voor een uiteindelijk breed gedragen besluitvorming.

U kunt uw zienswijze schriftelijk sturen naar de gemeente Venray, Project Oostverbinding, Postbus 500, 5800 AM Venray. u kunt uw zienswijze ook mailen naar Oostverbinding@venray.nl.

Na het ontvangen van de zienswijzen en de bestuurlijke raadpleging over de ontwerp-NRD wordt de NRD vastgesteld. Zienswijzen worden in een Nota van Antwoord opgenomen en beantwoord. De gemeente Venray geeft als bevoegd gezag met de uitkomsten van dit traject haar advies voor reikwijdte en detailniveau af voor het m.e.r. In de volgende stap worden de verschillende effectstudies uitgevoerd en wordt het m.e.r. verder gevuld en opgesteld. In samenhang daarmee en in wisselwerking met het ontwerpproces wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

In het m.e.r. worden de milieueffecten van het ontwerp en de eventuele uitvoeringsvarianten in beeld gebracht. Tevens wordt getoetst of aannemelijk kan worden gemaakt of met het ontwerp en deze varianten aan de wettelijke normen/grenswaarden kan worden voldaan. De beschrijving van de effecten is zodanig, dat het mogelijk is een vergelijking te maken van relevante uitvoeringsvarianten onderling en het ontwerp en de varianten ten opzichte van de referentiesituatie.

Het m.e.r. en het ontwerpbestemmingsplan worden tegelijkertijd door de gemeente gepubliceerd en openbaar gemaakt. Eenieder kan hierop zienswijzen indienen tijdens de periode van ter inzagelegging. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan mede op basis van het m.e.r., de reacties en de advisering daarover inclusief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r., vastgesteld door de gemeenteraad van de Gemeente Venray.

Voor de besluitvorming bestemmingsplan met milieueffectrapportage wordt de procedure gevolgd zoals weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Procedure en besluitvorming Milieueffectrapportage en bestemmingsplan