m.e.r.-plicht

Op grond van artikel 7.2a van de Wet Milieubeheer juncto artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is sprake van een m.e.r. plicht als significante effecten op Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten zijn en er hierdoor een passende beoordeling noodzakelijk is. Uit het onderzoek naar effecten op de natuur dat voor dit project reeds is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt dat de voorgenomen maatregelen leiden tot een toename stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen. Omdat op voorhand niet is uit te sluiten of deze toename leidt tot significante effecten op deze Natura 2000-gebieden moet een passende beoordeling worden uitgevoerd. Hiermee is dus sprake van een m.e.r.-plicht.

In het besluit m.e.r. wordt wijziging of uitbreiding van bestaande wegen genoemd. Onder categorie C1.3 van het besluit m.e.r. staat: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken niet zijnde een autosnelweg of autoweg.” Een m.e.r.-plicht is alleen van toepassing in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg met vier of meer rijkstroken en een tracélengte van 10 kilometer of meer . Het plan voorziet niet in de realisatie van een weg met vier of meer rijkstroken en de totale lengte van de aan te passen wegen is minder dan 10 km. Daarom is C1.3 van het Besluit m.e.r. niet van toepassing.