De m.e.r.-procedure

Aan het besluit over het bestemmingsplan voor de Oostverbinding Venray is een m.e.r.-plicht gekoppeld. De m.e.r.-procedure wordt geregeld in het Besluit milieueffectrapportage en de Wet Milieubeheer. Hierbij dient tevens een m.e.r.-procedure te doorlopen worden. Deze m.e.r.-plicht en de daarbij horende procedure wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht.