Inleiding

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, is in het voorgaande traject een zeer groot aantal tracévarianten onderzocht. Op basis van de resultaten uit dit voortraject heeft de gemeente Venray besloten een m.e.r.-procedure te starten en de Oostverbinding tussen de Zuidsingelen de Henri Dunantstraat in een m.e.r. nader te onderzoeken. Deze Oostverbinding bestaat tevens uit een deel op te waarderen Stationsweg en nieuw aan te leggen verbindingsweg. Dit wordt de voorkeursvariant genoemd. Een belangrijke stap in het m.e.r.-onderzoek is het nader uitwerken van de ligging van het tracé en het ontwerp van de weg binnen dit zoekgebied. Dit resulteert in verscheidene liggings- en inrichtingsvarianten. Naast het alternatief wordt ook de referentiesituatie onderzocht in het m.e.r. Dit betreft de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen tot het peiljaar (2030) en dient als referentie voor de effectbepaling.