Inleiding

Als onderdeel van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de gemeentelijke wegenstructuur aan de oostzijde van Venray te versterken om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Venray te verbeteren.

Het project Via Venray

Dit economisch geïnitieerd project heeft tot doel om de bereikbaarheid van de regio Venray te versterken teneinde de positie van de regio als topsector in de logistiek veilig te stellen.

Milieueffectrapportage

Aan het besluit over het bestemmingsplan voor de Oostverbinding Venray is een milieueffectrapportage (m.e.r.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de eerder onderzochte alternatieven en de besluiten die reeds genomen zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de problematiek waarvoor de voorgenomen activiteit een oplossing biedt.

Terugblik

In het kader van het programma Via Venray heeft de gemeente Venray de ambitie om de bereikbaarheid van Venray verder te verbeteren. Een van de aandachtspunten in dit programma is de bereikbaarheid vanuit de oostelijke richting.

Uitgangspunten en afgevallen varianten

Uitgangspunt is dat een verbindingsweg wordt aangelegd aan de oostzijde van de A73 welke wordt uitgevoerd als gebiedsontsluitingsweg.

Terugblik besluitvormingsproces

Kijkend naar het traject tot nu toe zijn in 2014 de algemene doelstellingen voor de Via Venray geformuleerd. Later is op 18 december 2018 een collegebesluit gemaakt betreffende het voorkeursalternatief.

Probleemanalyse

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming rondom de N270 en de aansluitende wegen vergroten.

Doelstelling

Het voorzien van een verbinding tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat dient diverse doelstellingen. Deze doelstellingen zijn zowel op economisch als op verkeerskundig vlak van belang. De doelstellingen worden hieronder toegelicht.

Voornemen tot realisatie van een nieuwe weg

Verkeerskundig is in de variantenstudie door Royal HaskoningDHV uit 2017 aangetoond dat de aanleg van een verbindingsweg de meest kansrijke variant is.

Toon meer resultaten